• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu

Pomagamy rodzicom z województwa świętokrzyskiego wrócić na rynek pracy

Logotypy Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Urząd Marszałkowski województwa świętokrzyskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Celem głównym projektu "Odwaga i działanie – rodzice wracają do pracy!" jest poprawa sytuacji na rynku pracy wśród osób pełniących funkcje opiekuńcze do lat 3, z województwa świętokrzyskiego poprzez sfinansowanie tym osobom kosztów opieki nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3 przez okres do 12 miesięcy co przyczyni się do poprawy sytuacji na rynku pracy.
Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia możliwości godzenia pracy z obowiązkami opiekuńczymi oraz zmniejszenia długotrwałego bezrobocia osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.
Grupę docelową projektu stanowią 32 os. (26K, 6M), które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. świętokrzyskiego w rozumieniu KC z następujących grup docelowych:
- osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 lub osoby z niepełnosprawnościami, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.
- osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3
 
Priorytetowo będą traktowane osoby:

- samotnie wychowujące dziecko/ci powracające/lub wchodzące na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka/ci i/lub rodziny wielodzietne, w których co najmniej jedno z rodziców powraca lub wchodzi na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka/ci.

- niepełnosprawne, powracające/lub wchodzące na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka.

Z udziału w projekcie wykluczone są osoby korzystające z tego samego typu wsparcia w innych projektów współfinansowanych przez UE w ramach EFS.

Projekt zakłada finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 obejmujących pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem:
- w żłobku dla 10 osób;
- w klubie dziecięcym dla 8 osób;
- wynagrodzenia opiekuna dziennego dla 6 osób;
- pokrycia kosztów wynagrodzenia i kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani dla 8 osób.

 

BIURO PROJEKTU

Al. IX Wieków Kielc 6/17 II piętro
25-516 Kielce
Becher - biurowiec Platinum wjazd od ul. Cichej