• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu

Wspieramy młode osoby z województwa podkarpackiego

Logotypy: Fundusze Europejskie Wiedza edukacja Rozwój, Flaga Rzeczpospolita Polska, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Projekt „Akademia Pozytywnej Zmiany!” realizowany przez Fundację Challenge Europe w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, 1.2 Numer i nazwa Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe 1.3 Numer i nazwa Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od: 2019-10-01 do: 2020-12-31

Fundacja Challenge Europe zaprasza mieszkańców województwa podkarpackiego poniżej 29 r. życia do wzięcia udziału w projekcie „Akademia Pozytywnej Zmiany!”

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 112 os. (68 K, 44 M) młodych w wieku 15-29 lat, które zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, z następujących grup docelowych:

- osoby pozostające bez pracy, tj. bierne zawodowo które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. osoby z kategorii NEET – które nie pracują, nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym oraz nie szkoliły się w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych.)

- imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia) i reemigranci

- tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych

 

Priorytetowo będą traktowane osoby:

- osoby z niepełnosprawnościami

- osoby długotrwale bezrobotne

- osoby z niskimi kwalifikacjami

- zamieszkujące poniższe miasta: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec,

Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg

 

W ramach wsparcia oferujemy:

- nabywanie, podwyższenie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy

 m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,

- spotkania z doradcą zawodowym w tym utworzenie IPD

- poradnictwo zawodowe

- szkolenia zawodowe

- 5 miesięczne staże zawodowe

- kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy

 

HARMONOGRAM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU „AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY”

 

I Harmonogram poradnictwo zawodowe:

 

II Harmonogram szkoleń zawodowych:

 1.2 APZ HARMONOGRAM SZKOLENIA - Pracownik Biurowy (szkolenie w formie zdalnej)

 

HARMONOGRAM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU „AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY”

III HARMONOGRAM STAŻY ZAWODOWYCH

1.2 APZ HARMONOGRAM WSPARCIA  STAŻE - KWIECIEŃ 2020

 

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu:

ul. M. Kopernika 1,
35-069 Rzeszów

Lokal mieści się w biurowcu „NOT-u”
biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
tel.: 515 334 041
e-mail: biuro@fundacjachallenge.org